Všeobecná pravidla

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ SYSTÉMU DĚTI FITNESS

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1. ÚVOD 

1.1. "Děti fitness aneb sportem proti drogám"z.s. je nezisková organizace, které je řádně  zaregistrováno na úseku sdružování u ministerstva vnitra pod č.j.: vs/1-1/62084/05r.

1.2. Obchodní název "Děti fitness aneb sportem proti drogám"® je registrovaná ochranná  známka na úřadě průmyslového vlastnictví. Stejně tak je registrována ochranná známka MiA - Motion in action®

1.3. Spolek Děti fitness se již řadu let snaží budovat v dětech vztah ke sportu, správně vyplnit  jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, jako je např. zneužívání drog.

1.4. Spolek je zakladatelem a pořadatelem celorepublikové postupové soutěže ve sportovních tanečních sestavách v různých hudebních stylech. 

1.5. Nedílnou součástí těchto všeobecných pravidel je "Tabulka pravidel v číslech" tzv. TORIN  = table of rules in numbers. 

2. POŘADATEL 

2.1. Většinu soutěží pořádá jako hlavní pořadatel spolek "Děti fitness aneb sportem proti drogám". 

2.2. Některé soutěže jsou pořádány externími pořadateli, jsou tedy tzv. externími soutěžemi. V těchto případech je změna těchto Pravidel v některých bodech vyhrazena externímu pořadateli. Toto bývá výrazně označeno. 

2.3. Soutěže finančně zabezpečuje pořadatel, tzn. v případě externí soutěže je to externí pořadatel. 

3. SOUTĚŽ

3.1. Soutěží se rozumí akce, při které se soutěží v jednotlivých disciplínách vypsaných pořadatelem soutěže.

3.2. Soutěž je určena pro všechny děti bez rozdílu sportovních a pohybových dovedností 

3.3. Soutěže jsou rozděleny podle typu soutěže, druhu soutěže, úrovně soutěže, věkových kategorií a možnosti přihlášení na soutěž.

3.4. Pořadateli je vyhrazeno právo uspořádat soutěž jen některého typu, některého druhu, některé úrovně a věkové kategorie. 

3.5. Pořadatel má právo omezit počet startujících choreografií a choreografií O Pohár

3.6. Vymezení základních pojmů soutěže

3.6.1. Základní pojmy

POSTUPOVÝ KLÍČ MIA FESTIVAL  - postupová soutěž v různých disciplínách, na některém semifinálovém kole je nezbytné se kvalifikovat na finále.  Finále není přístupné každému. Výjimku mohou tvořit pouze zahraniční účastníci.

SEMIFINÁLOVÉ KOLO - kvalifikační kolo pro finále už  z jednoho kola je možné získat kvalifikaci, kvalifikaci uděluje hlavní rozhodčí na základě hodnocení. 

FINÁLOVÉ KOLO - na finálové kolo je nutné se nejdříve kvalifikovat, finále není bez kvalifikace přístupné. Výjimku mohou tvořit pouze výjimečně zahraniční účastníci. 

MIA LEAGUE - ligová soutěž ve sbírání bodů z jednotlivých kol-  body získá každý, podle umístění se odvíjí výše bodů.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ - ten, který získal nejvyšší počet bodů v rámci soutěžního bloku 

GRAND FINÁLE - zde se mohou zúčastnit pouze ti, kteří se stali absolutními vítězi bloků napříč všemi soutěžemi + ti, kteří získali divokou kartu poroty

DISCIPLÍNA - rozdělení podle druhu pohybu

KATEGORIE - vždy věková

BLOK - časový úsek ve startovní listině, po kterém následuje vyhlášení výsledků

ORIGINÁLNÍ DYNAMIC, ORIGINÁLNÍ SLOW - disciplíny vzniklé pro potřeby soutěží MiA, zde by měli vystupovat sestavy se směsí pohybových stylů. 

TORIN - Table Of Rules In Numbers - tabulka pravidel v číslech . Ta pravidla,  která je možno znázornit čísly  najdete zde

ZKUTRO - zkušební test pro rozhodčí. Test kterým musí projít rozhodčí, kteří rozhodují na soutěžích MiA 

ÚROVEŇ - rozdělujeme na Hobby, Profi, Premier

3.6.2. TYP soutěže - dle počtu přihlášených tanečníků

3.6.2.1. GROUPS - skupinové od 4 soutěžících

SMALL GROUP -  počet soutěžících 4 - 12

MEDIUM GROUP - počet soutěžících 8 - 24

LARGE GROUP - počet soutěžících nad 25

3.6.2.2. O POHÁR - druh soutěže pro 1-3 soutěžící

SOLO - jeden soutěžící

DUO - dva soutěžící

TRIO - tři soutěžící

3.6.2.3. ONE IN GROUP - druh soutěže pro jednoho soutěžícího ve skupině dalších soutěžích

3.6.3. ÚROVEŇ soutěže - dle úrovně soutěžících - viz popsáno níže

HOBBY 

PROFI

PREMIER

3.6.4. STYL

DYNAMIC

SLOW

3.6.5. DISCIPLÍNA - různé disciplíny - viz bod 7

4. TYP SOUTĚŽE

4.1. SMALL GROUP - skupinová soutěž pro více soutěžících. Dělí se podle aktuálně vypsaných disciplín  a dále podle věkových kategorií. Počet závodníků ve skupině je min. 4 a max. 12.

4.2. MIDDLE GROUP - skupinová soutěž pro více soutěžících. Dělí se podle aktuálně vypsaných disciplín a dále  podle věkových kategorií. Minimální počet soutěžích ve skupině je 8, nejvyšší počet je omezen na 24. 

4.3. LARGE GROUP - skupinová soutěž pro více soutěžících. Dělí se podle aktuálně vypsaných disciplín a dále  podle věkových kategorií. Minimální počet soutěžících ve skupině je 25. Nejvyšší počet není omezen. 

4.4. O POHÁR - zde se účastní malé skupinky a jednotliví závodníci max. však do 3  závodníků. 

4.5. ONE IN GROUP - děti cvičí pod vedením instruktorky. Snaží se co nejlépe napodobit  cvičení předvedené instruktorkou. U většiny disciplín tvoří velkou část exhibice. 

5. ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

5.1. Soutěž je velmi pečlivě rozdělena podle úrovně soutěžících. Na HOBBY, PROFI a PREMIER 

5.2. HOBBY je vytvořena pro podporu dětí, které se danému odvětví nevěnují profesionálně.  Trénují např. jen jednou týdně nebo krátkou dobu. Systém je registrován pod ochrannou známkou. Může se zúčastnit každý i úplný amatér. V Hobby úrovni naopak nesmí startovat týmy, které  mají za sebou medailová umístění ze světových soutěží v předchozím kalendářním roce. 

5.3. PROFI - zde je prostor pro závodníky se zkušenostmi, častějšími tréninky,  případně úspěchy z českých i mezinárodních soutěží. Zařazení nemá žádné omezení. Musí zúčastnit i ten, kdo získal v posledních dvou letech medailová ocenění na soutěžích pořádaných  jednotlivými svazy s návazností na celosvětové soutěže. 

5.4.PREMIER

5.5. Více o zařazení do úrovní viz. Základní pravidlo zařazení do úrovně

6. POSTUPOVÝ KLÍČ

6.1. Soutěže se dělí na postupové a nepostupové.  Některé soutěže jsou zařazeny do MiA Dance League, vypsané pro dané období.

6.2. MIA FESTIVAL - na některém semifinálovém kole je nezbytné se kvalifikovat na finále.  Finále není přístupné každému. Výjimku mohou tvořit pouze zahraniční účastníci. 

6.2.1. Semifinále - (kvalifikační kolo) 

6.2.2. Finále - (hlavní kolo)

6.2.3. Grandfinále - Nejlepší z nejlepších

6.3. MIA DANCE LEAGUE - je vyhlášena hlavním organizátorem soutěže, který určuje jeho délku a podmínky pro jednotlivá časová období. Na předem určených soutěží mohou závodníci získávat body za umístění a za počet poražených týmů. Body se na závěrečné akci SUPER ROUND sečtou a ze součtu vznikne celkové hodnocení. Podle celkových výsledků bude udělen titul MISTR MIA  LEAGUE a další ocenění. 

6.4. U postupových soutěží se na kvalifikaci (semifinále) může  přihlásit kdokoliv. 

6.5. Zařazení do úrovně provádí účastník individuálně při on-line přihlašování do soutěže.  Pokud na soutěži shledá hlavní rozhodčí zařazení jako nevhodné, doporučí týmu přeřadit do jiné úrovně na jiném kvalifikačním kole, nebo neudělí postup na finále. 

6.6. Na finále MIA FESTIVAL je nutné se kvalifikovat na některém semifinále, které je kvalifikační v daném školním roce. 

6.7. Vždy je možné se zúčastnit i více semifinálových nebo preliminari kol soutěže. Na MIA  LEAGUE tím získáváte stále body, které se sčítají. Na semifinále MIA FESTIVALU, pokud  už se jednou kvalifikujete, nebude se další výsledek započítávat do počtu kvalifikovaných. 

6.8. Na Finále nebo na Super round je vždy znovu nutné se předem řádně přihlásit, nestačí, že jste získali postup na preliminari nebo semifinálovém kole. 

6.9. Počet postupujících určuje zástupce DF podle úrovně a počtu zúčastněných. 

6.10. Ze semifinále na finále se nesmí změnit název choreografie. Nesmí se změnit více než 20%  soutěžících a ne více než 20 % hudby. 

6.11. Účastnit se můžete kteréhokoliv semifinále nebo preliminari na kterémkoliv místě jeho  konání. 

6.12. Postup na grandfinále získávají absolutní vítězové soutěžních bloků (tedy choreografie s nejvyšším počtem bodů od rozhodčích v rámci soutěžního bloku) nebo po získání divoké karty od poroty.

7. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE MIA DANCE

7.1. Aerobic 

7.2. Step aerobik 

7.3. Street dance 

7.4. Cheer 

7.5. Majorettes 

7.6. Orient 

7.7. Gipsy 

7.8. Lidové tance

7.9. Country tance 

7.10. Gymnastika 

7.11. Výrazový tanec 

7.12. Balet 

7.13. Latinsko-americké tance 

7.14. Standardní tance 

7.15. Handicap 

7.16. Talent 

7.17. Contemporary/Modern

7.18. Original dynamic

7.19. Rock and roll 

7.20. Pole dance 

7.21. Dance show 

7.22. Rope skippning 

7.23. Majorettes flag 

7.24. Botoncheermix 

7.25. Break dance 

7.26. Dospělí 

7.27. Rodiče a děti 

7.28. Original slow

7.29. Disco

7.30. Vánoční

7.31. Je možné, že v rámci MIA DANCE mohou být některé disciplíny sloučeny, dle zvážení každého jednoho pořadatele. Toto sloučení bude vždy dle pravidel uvedených v tabulce  TORIN

7.32. Otevření jednotlivých DISCIPLÍN na jednotlivých kolech určuje organizátor jednotlivých kol a jejich otevření je zviditelněno v popisu soutěže

8. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ V MIA SOUTĚŽI 

8.1. Za správně zadaný věk dětí v profilu je zodpovědný trenér, na požádání je pořadatel oprávněn zkontrolovat správně zadané údaje dle kartiček ZP nebo jiného platného dokladu. Věk vypočítá systém podle zadaného datumu narození 

8.2. U většiny soutěží se do věkové kategorie se zařazuje podle věku v den soutěže!  Znamená to, že se může stát, že soutěžící nebo celý tým  je na semifinále nebo preliminari zařazen do jiné  věkové kategorie než na finále nebo super round. 

8.3. Do věkové kategorie se zařazuje v případě skupiny podle matematického věkového průměru, přičemž směrodatný je věk v den soutěže. Jednotlivci mohou být starší nebo mladší, rozhodující je věkový průměr. Věkový průměr skupiny podle pravidel vypočítávají webové stránky podle zadaného data narození závodníka. 

8.4. Do startovní listiny se skupinové choreografie zařazují podle věkového průměru skupiny 

8.5. Průměrný věk se zaokrouhluje podle matematického pravidla o zaokrouhlování. 

8.7. Na soutěži je nutné mít kartičky zdravotní pojišťovny nebo jiné platné doklady závodníků pro případnou konfrontaci. 

8.8. Ve skupině mohou být děti a dospělí v neomezeném věkovém rozmezí. Horní ani spodní hranice věku není omezena.

8.10. Do věkového průměru se započítává každý, kdo se 60 % a více celkového času sestavy aktivně zapojuje. 

8.11. Věkové kategorie se mohou lišit. Pořadatel je vypisuje podle počtu přihlášených. Kritéria jsou: aby bylo s kým soutěžit a aby byly kategorie naplněné tak, že jsou rozhodčí schopni rozhodnout. Obvykle platí, že na semifinále jsou kategorie  méně naplněné a na finále více.  

8.12. Pokud není minimální počet 10 soutěžících nebo 4 skupiny v dané kategorii nebo disciplíně, má pořadatel právo kategorii nebo disciplínu neotevřít a kategorie nebo disciplíny sloučit.

8.13. Pořadatel organizuje soutěž tak, aby bylo dosaženo ideálního věkového rozdělení při  plném naplnění všech kategorií. 

8.14. V případě menšího počtu družstev se přihlášení dělí obvykle tak, aby byly v kategorii  alespoň 4 týmy. 

8.15. Za zařazení do úrovně a disciplíny zodpovídá trenér, v případě jednotlivců rodič, případně závodník sám. 

9. POMŮCKY, REKVIZITY A PODOBNĚ

9.1. Za předpokladu, že splňují bezpečnostní kritéria, jsou povoleny různé rekvizity, které  soutěžící používá pro dokreslení námětu, atmosféry tance, manipuluje se s nimi a využívá je k  činnostem. 

9.2. Rekvizity, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících nebo  diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Pokud přecijen dojde ke znečištění taneční plochy, jsou tanečníci zodpovědní za její úklid.

9.3. Maximální přípustný rozměr rekvizity nebo kulisy je 800x2000mm. Celková velikost se  však může sestávat z více kusů (z nichž každý splňuje požadavky na maximální rozměr). Do  celkového stavu může být sestavena přímo na taneční ploše nebo mimo plochu a na ní přinesena  jako celek. Je nutno dbát na dodržení časového limitu na nástup. Se soutěžní pomůckou může závodníkům pomoci i trenér nebo divák, je však nutné dodržet pokyny organizátora. (například režim přezouvámí)

10. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ PROFI - (prvky specifikující PROFI úroveň v aerobiku

10.1. NA ZÁKLADĚ POUŽITÝCH PRVKŮ  - Zde se mohou objevit prvky gymnastiky i akrobacie, zvedačky, pyramidy, skoky a další  náročnější sportovní prvky a budou také budou hodnoceny. Ale dbejte na správné provedení. V případě, že jsou akrobatické a gymnastické prvky zařazeny do choreografie, jejich nedokonalé  provedení může mít negativní vliv na hodnocení bodovou srážkou. 

10.2. NA ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNOSTI V SOUTĚŽÍCH:

10.2.1. Pokud se choreografie nebo závodník umístil na MČR pořádané například CSAE,  FISAF, CACH, CDO, ČSTS, NBTA, IMA, TSR, IFMS, CMA, MWF, ČGF, ČSAR (a případně  dalšími svazy náležící k jednotlivým disciplínám) na medailovém místě. 

10.2.2. Pokud se choreografie kvalifikovala na některou ze zahraničních akcí s mezinárodní  účastí (závodníci min. z 5-ti zemí). 

10.2.3. Toto vše platí pro předchozí dva roky, včetně dne konání MIA DANCE FESTIVALU. 

10.3. NA ZÁKLADĚ PROVOZOVÁNÍ ZA ÚPLATU - Pokud je soutěžící držitelem živnostenského oprávnění a provozuje některou z disciplín  za úplatu. Jedná se například o veřejné vystupování, vedení studia, školení trenérů, lektorování v jednotlivých vypsaných disciplínách. 

10.4. NA ZÁKLADĚ PROFESNÍ PŘÍPRAVY - Pokud se soutěžící připravuje denním studiem na výkon budoucího povolání v tanci, zpěvu a fotografii nebo příbuzných oborech 

10.5. VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA O ZAŘAZENÍ DO PROFI ÚROVNĚ PLATÍ :

10.5.1. V případě soutěže GROUPS pravidlo o zařazení do úrovně PROFI platí i v případě, že se výše uvedené týká 30 % závodníků. 

10.5.2. To vše platí pro poslední dva kalendářní roky, včetně dne soutěže. 

10.5.3. Ten, kdo splňuje podmínky zařazení do úrovně PROFI, nemůže startovat  v úrovni HOBBY.

10.5.4. Naopak v úrovni PROFI může startovat i ten, kdo pravidla o zařazení  do úrovně PROFI  nesplňuje. 

10.6. Další specifikace pravidla k zařazení do úrovně u aerobiku, mažoretek, standardních a  lidových tanců a další najdete u jednotlivých disciplín 

11. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ HOBBY

11.1. NA ZÁKLADĚ POUŽITÝCH PRVKŮ 

11.1.1. V případě, že chcete zařadit v HOBBY kategorii do sestavy zvedačku, dbejte na její  správné technické provedení. Pokud nebude dobře technicky provedena nebo bude vypadat  nebezpečně, rozhodčí může udělit bodovou srážku nebo hrozí diskvalifikace. 

11.1.2. V případě, že jsou akrobatické a gymnastické prvky a pyramidy zařazeny do  choreografie, jejich nedokonalé provedení může mít negativní vliv na hodnocení. Za zařazení těchto prvků nezískáte body navíc.

11.2. NA ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNOSTI V SOUTĚŽÍCH a PROFESNÍ PŘÍPRAVY - pokud soutěžící nesplňují pravidla zařazení do úrovně PROFI mohou být soutěžící zařazeny do úrovně HOBBY.

11.3. Kromě níže popsaných disciplín pro všechny ostatní platí základní pravidlo zařazení do  úrovně viz. bod 10,11. 

12. DALŠÍ SPECIFIKA ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ HOBBY A PROFI 

12.1. Mažoretky 

Do úrovně HOBBY patří spíše klasická mažoretka. Twirlingové prvky jsou povoleny, ale nesmí  převažovat. V úrovni HOBBY se také tolik nedbá na pády hůlky, v úrovni PROFI už toto může negativně zasáhnout do hodnocení. 

12.2. Standardní a Latinskoamerické tance 

Do úrovně HOBBY se zařazují taneční třídy E, C, D. Do úrovně PROFI se zařazují  třídy B, A a M. 

12.3. Aerobik (prvky specifikující PROFI úroveň v aerobiku)

Pokud byla sestava připravována podle pravidel příslušného svazu (ČR - CSAE a gymnastická  federace) Pokud při stavbě choreografie byla dodržena těmito svazy daná pravidla o rychlosti  hudby, povinných prvcích atd. nesmí startovat v HOBBY. Pokud choreografie obsahuje různé  prvky aerobiku a pokud dané prvky cvičí vždy více než 50 % závodníku, obtížnost prvků a  jejich následné zařazení do HOBBY nebo PROFI je dáno dokumentem - viz. home page "Aerobik".  Pokud se jeden prvek opakuje není počítán znovu.


13. HODNOCENÍ DLE DRUHU SOUTĚŽE 

13.1. MIA DANCE - HOBBY  hodnocení je postavené tak, aby polovinu tvořila ( 50%) sportovní část  (technika provedení pohybů, synchron, držení těla) a druhou polovinu ( 50 % ) ta "nesportovní" část jednotlivých vystoupení (pomůcky a jejich využití, kulisy, kostýmy, líčení, účesy,  choreografie). Nehodnotí prvky síly, rozsahu pohybu, gymnastické prvky atd. 

13.2. MIA DANCE - PROFI - v této úrovni je hodnocení navrženo tak, aby 60% hodnocení  zaujímala sportovní část. Je zde hodnocena více sportovní stránka (držení těla, náročnost  předváděné choreografie, provedení jednotlivých prvků, synchron, případné zařazení silových  a rozsahových prvků), části méně sportovní (kostým, líčení, účes, pomůcky, kulisy apod.) je  věnováno 40% hodnocení. 

13.3. MIA DANCE - ONE IN GROUP HOBBY - zde trenérka nezařazuje prvky rozsahu a síly a pokud ano, rozhodčí toto nehodnotí. 

13.4. MIA DANCE - ONE IN GROUP PROFI - větší důraz je kladen na sportovní  stránku věci, bloky cvičení jsou delší a náročnější. 

13.5. MIA VOICE - ZAZPÍVEJ SI PŘED PLNOU LUCERNOU 

13.5.1. Technické provedení skladby - pěvecká technika, intonace, rytmus 

13.5.2. Interpretace - správné použití hudebně výrazových prostředků tempo, dynamika, barva, frázování textu, originalita interpretace, skladba soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti 

13.5.3. Celkový dojem vystoupení - umělecké působení na posluchače, zpěv zpaměti, kontakt  se sbormistrem/publikem 

13.5.4. Vzhled - Stejnokroj/ barevné sladění oděvu, vhodnost volby oděvu, celková upravenost  soutěžících 

13.6. MIA FOTO - TANEC JAKO DROGA ANEB VYFOŤ TO 

13.6.1. Hodnotí se zachycení pohybu, kompozice, ostrost fotografie a celkový dojem.


14. ROZHODČÍ 

14.1. Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty - rozhodčích. Rozhodčí posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím vlastního bodovacího  systému. 

14.2. Posláním pořadatele je podpora komplexní práce s dětmi a dospělými, proto hodnocení  vždy tvoří minimálně ze 40 % hodnocení prvků, jako jsou kostýmy, účesy, líčení, kulisy a  podobně. 

14.3. Hlavní a řadoví rozhodčí jsou delegováni Spolkem. Jedná se o proškolené rozhodčí, které proškoluje Spolek. 

14.4. Každý rozhodčí rozhoduje sám za sebe, individuálně. Protože se nejedná o sport, který by byl měřitelný, hodnotí každý podle svých parametrů a nejlepšího vědomí a svědomí. Hlavní rozhodčí má právo do hodnocení zasáhnout, pokud došlo k porušení pravidel. 

14.5. Bodové srážky - hlavní rozhodčí má také jako jediný právo dávat bodové srážky a to za  nedodržení nebo překročení časového limitu a to v rozsahu:

1-10 vteřin 2 body, 

11-20 vteřin 4  body, 

21-30 8 bodů, 

31-60 vteřin 12 bodů. 

Také za nevhodný oděv, nevhodné chování i mimo vystoupení, nedovolené prvky v dané disciplíně, dále nesprávně a nebezpečně provedené náročnější  gymnastické prvky a to vše v  rozsahu 1-10 bodů. Rozhoduje také o případných přesunech mezi  kategoriemi, disciplínami a úrovněmi. 15. PROTESTY

15.1. Při domnělém porušení pravidel je možno podat písemný protest a odvolání. 

15.2. Za podání protestu a odvolání požaduje pořadatel od protestujícího složení kauce ve výši 1.000,- Kč. 

15.3. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže. 

15.4. Protesty soutěžících podává zásadně trenér(ka), jehož soutěžícího se poškození týká. Při soutěži jednotlivců může podat protest též soutěžící, kterého se poškození týká. 

15.5. Protesty se podávají písemně: 

15.5.1. Hlavnímu rozhodčímu, případně koordinátorovi poroty, pokud je na akci delegován. 

15.5.2. Do 20 minut od vyhlášení dané disciplíny. 

15.6. Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten, kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest podán.

15.7. Proti rozhodnutí o protestu přímo na místě soutěže není další odvolání a její rozhodnutí je konečné. 

15.8. Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest předán. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací.

15.9. Není-li protest uznán, předá rozhodčí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se  s ní nakládá jako s příjmem organizace. 

15.10. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit. 

16. OCENĚNÍ

16.1. Každý účastník dostane podle umístění pamětní list nebo diplom. 

16.2. Groups získají obvykle na prvním až třetím místě pohár a medaile.

16.3. Pokud jsou v kategorii méně než 3 týmy, může pořadatel rozhodnout, že pohár dostane jen tým umístěný na prvním místě. 

16.4. Soutěžící na finále získávají vždy na 1.- 3. místě pohár, na prvních třech místech medaile, diplom pro každého účastníka plus pro klub a další drobná ocenění. 

16.5. Trenérky na finálové akci na prvních místech obdrží certifikát úspěšné trenérky. 

16.6. Další ocenění: dle platného oceňovacího řádu pro danou sezónu a pro jednotlivá kola vyhlášených jednotlivými pořadateli. 

17. PROHLÁŠENÍ 

17.1. Pořadatel si vyhrazuje právo s audio a audiovizuálními záznamy pořízenými při soutěžích a jmény soutěžících dále disponovat pro využití v prezentačních akcích organizace ve sdělovacích prostředcích nebo tyto práce vystavovat, šířit mediálně či využít podobným způsobem. 

17.2. Pořadatel se zavazuje, že bude s těmito údaji a záznamy nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (dále jen "Nařízení")

17.3. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce tak bere na vědomí, že účastí na soutěžích pořádaných spolkem "Děti fitness aneb sportem proti drogám" dává najevo, že s podmínkami soutěže souhlasí. 

II. ORGANIZAČNÍ POKYNY 

18. PŘED SOUTĚŽÍ 

18.1. Závodník, potažmo trenér je povinen si pečlivě prostudovat tato pravidla a řídit se jimi.

18.2. Závodník, potažmo trenér je povinen řádně a v daném termínu uzávěrky soutěže se na soutěž přihlásit. 

18.3. Na každé akci je nutné se na místě znovu prezentovat, a to bez ohledu na to, zda má nebo nemá závodník nebo tým zaplacené startovné. 

18.4. Při prezentaci se mimo jiné hlásí skutečný aktuální počet závodníků. 

18.5. Jednotlivý závodník může startovat i ve více choreografiích, za každý další start se platí, viz. propozice jednotlivých akcí. 

18.6. Počet startů je omezen. Každý jednotlivec může startovat maximálně 2x v jednom  typu soutěže a jedné disciplíně.

18.7. Pořadatel je povinen startovní listinu umístit na webové stránky, a to nejpozději 72 hodin  před soutěží. 

18.8. Trenér nebo závodník, jsou povinni zkontrolovat, jestli jsou řádně zařazeni na startovní listině. 

18.9. V případě nesrovnalostí by měli tuto skutečnost nahlásit pořadateli soutěže, a to nejpozději den před soutěží do 9 hodin ráno. V kratším čase už také není možné přihlásit nové závodníky. 

18.10. Pořadí startujících týmů určuje pořadatel. 

19. HUDEBNÍ DOPROVOD

19.1. Hudební předloha je omezena pouze délkou, dále bez omezení, včetně rychlosti. 

19.2. Horní i spodní hranice délky skladby musí být dodržena dle pravidel - tabulka TORIN, nedodržení je sankcionováno. Délky vystoupení a nástupů jsou uvedeny u jednotlivých disciplín. Tabulka TORIN 

19.3. V hudebních nahrávkách nesmí být používány nevhodné výrazy. 

19.4. V systému MIA Dance je nutné nahrát hudební doprovod přímo do přihlášky. Soubor je třeba nazvat podle názvu skladby. 

19.5. Hudební doprovod musí být kvalitně nahrán. Za kvalitu a obsah nahrávky je plně odpovědný ten, který ji do systému nahrál. Pořadatel systémově nemůže měnit ani upravovat obsah nahrávky. Doporučujeme si nahrávku po nahrání do systému zpětně přehrát a zkontrolovat. 

19.6. Závodníci musí mít s sebou nahrávku hudebního doprovodu závodní skladby na nosiči předepsaném organizátorem soutěže a v případě potřeby je neprodleně předat zvukaři. Hudební doprovod na jednu závodní skladbu musí být na jednom samostatném nosiči. Nahrávka musí být označena jménem závodníka nebo klubu a názvem vystoupení. Název vystoupení musí být shodný s tím, který byl uveden při přihlašování na soutěž. 

19.7. Výjimka platí v případě některých disciplín (Lidové tance, Country tance, orientální tance) je možné mít živý hudební doprovod. Vždy je toto potřeba konzultovat s konkrétním pořadatelem soutěže. 

20. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

20.1. Konkrétní průběh soutěže určuje a předem zveřejňuje pořadatel. 

20.2. Pořadatel určuje časový harmonogram a řazení kategorií za sebou

20.3. Prostorové zkoušky určuje pořadatel podle svých možností. 

20.4. Pokud je v programu nástup závodníků, musí být všichni závodníci na tento nástup připraveni. 

20.5. Tým musí být připraven nastoupit na sestavu v době, kdy hlasatel ohlásí název týmu. Hudba musí být předem nahraná v systému.

20.6. Vyhlašování je dáno pořadatelem - dle předem zveřejněné startovní listiny, na místě už není možné nic měnit 

TORIN - TABULKA PRAVIDEL V ČÍSLECH